Privacyverklaring

Privacyverklaring BWV de Eem

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor BWV de Eem van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Baarnse Watersportvereniging “De Eem” (BWV de Eem), gevestigd aan de August Janssenweg 42, 3742 RX in Baarn is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging van je verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je roei- of zeilvaardigheden of foto’s waarop je herkenbaar afgebeeld staat.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die je ons bij aanmelding van het lidmaatschap hebt gegeven en kunnen daaraan toevoegen nieuwe gegevens die het gevolg zijn van je activiteiten binnen de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan roei- en zeilvaardigheden, instructievaardigheden, de bardienst en het afschrijven van boten. We streven een veilige omgeving binnen onze vereniging na. Een onderdeel daarbij is dat instructeurs, bestuursleden en de vertrouwenspersoon binnen de organisatie gevraagd wordt om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen.

Welke persoonsgegevens verwerkt BWV de Eem?

Ten behoeve van de ledenadministratie en boekhouding:
• Naam, initialen, roepnaam en achternaam
• Geboortedatum en geslacht
• Straatnaam, postcode en woonplaats
• IBAN-nummer en naam rekeninghouder
• Emailadres en emailadres ouder(s)/verzorger(s), indien jonger dan 16 jaar
• Telefoonnummer
• Soort lidmaatschap

Vrijwillig op te geven ten behoeve van ondersteuning van de verenigingsactiviteiten:
• Beroep
• Roei- en zeilervaring en bevoegdheden
• Behaalde diploma’s (vaarbewijs, EHBO, BHV, Sociale Hygiëne)
• Inzet voor vrijwilligersactiviteiten

Overige persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden:
• Naam ten behoeve van het boot reserveringssysteem BRS
• Naam en emailadres ten behoeve van nieuwsbrieven
• Vaardigheden verkregen op het gebied van roeien, zeilen en instructie geven
• Veiligheidsverklaring om te kunnen varen in de winter
• Functies bekleed binnen de vereniging
• VOG in geval van instructeurs, bestuursleden en vertrouwenspersoon
• Foto’s van evenementen, die we kunnen publiceren op onze website; voor jongeren onder de 16 jaar zal er bij publicatie toestemming worden gevraagd van de ouder(s)/verzorger(s); voor overige leden vragen wij toestemming bij het aangaan van het lidmaatschap
• Foto ten behoeve van het ‘smoelenboek’

Wettelijke grondslagen

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie en boekhouding is overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de vrijwillig opgegeven persoonsgegevens en de overige persoonsgegevens is toestemming.

Daarnaast deelt BWV de Eem de ledenlijst via de besloten pagina’s van onze website (MIJN BWV) met alle leden ten behoeve van het maken van (sport)afspraken, het formeren van roei- of zeilgroepen en het faciliteren van het onderlinge contact. De wettelijke grondslag hiervoor is gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

De gegevens die we verwerken, blijven gedurende het lidmaatschap bewaard. Twee jaar nadat het lidmaatschap eindigt, worden de gegevens gewist, tenzij wettelijke bepalingen ons verplichten om gegevens voor een langere tijd te bewaren.

Beveiliging van gegevens

BWV de Eem heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Je persoonsgegevens zijn in onze beveiligde omgeving opgeslagen. Je kunt deze alleen in de afgesloten omgeving inzien. Wij vragen onze leden om zorgvuldig om te gaan met de gegevens en deze niet naar buiten te brengen zonder toestemming van de betreffende leden.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij zijn verplicht om jouw gegevens, te weten naam adres en woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, datum aanvang en beëindiging lidmaatschap door te geven aan de KNRB (voor de roeiende leden) en de KNWV (voor de zeilende leden). Dit is ten behoeve van de contributie die wij moeten betalen aan de bonden, ten behoeve van het verkrijgen van sportfinanciering van NOC*NSF door de bond en voor het kunnen deelnemen aan wedstrijden van de KNRB. De bonden zijn verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. Wij adviseren je om hun privacyverklaringen te lezen indien je meer informatie wilt over hun verwerking. We gebruiken een applicatie voor de verwerking van persoonsgegevens. Met de leverancier hiervan hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht van inzage, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens. In de beveiligde omgeving van onze applicatie heb je toegang tot je gegevens en kun je delen zelf updaten. Het verwijderen van gegevens kan ertoe leiden dat je geen lid meer kunt zijn van onze vereniging. In geval je vragen hebt over de verwerkingen, of iets wilt aanpassen of een klacht hebt over de verwerkingen stuur dan een mail naar privacy@bwvdeeem.nl

Indien je niet tevreden bent met de door ons geboden oplossing voor je klacht kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics

BWV de Eem maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Hiervoor plaatsen we cookies op jouw computer. We doen dat om bezoekersaantallen van onze website te meten, waarmee we de website en de gebruikerservaring van de bezoekers kunnen verbeteren. We verwerken niet je volledige IP-adres (zogenaamde anonymize_IP) en we delen je gegevens niet met Google. Ook is het delen van gegevens met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet. Tot slot hebben we een gebruikersovereenkomst met Google afgesloten. Je kunt het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor de mogelijkheden die de door jouw gebruikte browser biedt.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Versie november 2022