Privé-items

Inleiding

Op de vereniging zijn verschillende privé-items aanwezig zoals boten, riemen, gereedschappen, botenwagens. Meestal zijn deze het eigendom van leden, maar niet altijd. Vaak zijn deze items alleen voor persoonlijk gebruik en soms voor gebruik van meerdere personen of zelfs voor iedereen op de vereniging.
Op deze pagina vind je de regels die de vereniging hanteert bij besluiten over privé-items.

Deze regels gelden in principe voor iedereen. Met de directe buren kan het verenigingsbestuur apart afspraken maken.

» Meer over privé-items vind je in het Huishoudelijk reglement.

gg
hh

Het beleid betreffende boten als privé-item

• Privé-boten en bootbenodigdheden, zoals riemen en zeilen zijn alleen welkom als:

• er ruimte is, en
• de boten eigendom zijn van leden die een substantiële bijdrage aan de vereniging leveren over een lange periode. Dit laatste is ter beoordeling van het bestuur. Wanneer de boten beschikbaar zijn voor meerdere bevoegde leden hebben deze boten voorrang, en
• er een schriftelijke overeenkomst is en goedkeuring van het bestuur en waarbij eventuele bijzondere afspraken zijn vastgelegd.

• De overeenkomst vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap.
• De schriftelijke afspraken worden beheerd door de penningmeester.
• De materiaalcommissaris bepaalt de locatie c.q. de ligplaats van de boten en het bijbehorende materiaal;
• Het liggeld is gebaseerd op de grootte van het object c.q. de locatie. Zie verderop deze pagina de tarieven;
• De overeenkomst kan op elk moment door beide partijen worden opgezegd. Gebeurt dit door de vereniging dan geldt een opzegtermijn van maximaal 6 maanden.
• De boten worden eventueel opgenomen in het BRS en zijn meeverzekerd met de verenigingsvloot.
• Onderhoud en andere kosten zijn voor rekening van de booteigenaar.

Het beleid betreffende overige items als privé-item

Ook andere artikelen dan boten en toebehoren kunnen privé-items zijn. Het beleid voor deze items is als volgt. Overigens vallen hier niet onder de materialen en uitrusting van uitvoerders van door de vereniging verstrekte opdrachten.
• Items van niet-leden zijn niet welkom, met uitzondering van items van directe buren of als de eigenaar de items aan de vereniging in bruikleen geeft.
• Items van leden en buren zijn alleen welkom met een schriftelijke goedkeuring van het bestuur, met daarin alle afspraken. Ook dienen ze onder beheer te zijn van een bij het bestuur bekend lid.
• De schriftelijke afspraken worden beheerd door penningmeester.
• Als de items substantiële ruimte vragen is er altijd een schriftelijke afspraak met daarin afspraken over de duur, het stallingsgeld en eventuele gebruikskosten.
• De overeenkomst kan op elk moment door beide partijen worden opgezegd. Gebeurt dit door de vereniging dan bepaalt het bestuur de opzegtermijn.
• De items vallen niet onder enige verzekering van de vereniging.
• De items vallen onder de verantwoordelijkheid van het beherende lid. Denk hierbij aan aspecten als veiligheid, schade, etc.

• Als items op de vereniging moeten worden behandeld of gebruikt door een niet-lid wordt deze persoon altijd begeleid door een beherend lid. Alle handelingen zijn daarbij voor eigen risico.

Let op: Nooit mag de toegangscode om het verenigingsgebouw binnen te komen aan een niet-lid worden gegeven.

Items waarvan geen beherend lid bekend is, worden een maand bewaard als gevonden voorwerp en daarna afgevoerd.

De tarieven van privé-items op de vereniging voor het huidige jaar

Hieronder tref je de huidige tarieven aan. Dit zijn de prijzen per jaar, tenzij anders aangegeven.

Privé-itemPrijs in euro’s
Ligplaats skiff in de loods192,00
Ligplaats boot zonder takelen202,00
Ligplaats wherry in de wherry-loods204,00
Ligplaats zeilboot op jollenveld, incl. 2 x gebruik kraanbaan202,00 per 6 maanden
Ligplaats zeilboot in de box242,50
Ligplaats zeilboot, incl. 2 x gebruik kraanbaan257,50