Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement BWW de Eem

INHOUDSOPGAVE:

TOELICHTINGEN
Toelichting bij het Huishoudelijk Reglement (HR)
Toelichting op de organisatie
Toelichting op de transparantie
Toelichting op de communicatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Artikel 1. Doelen
Artikel 2. Sociale veiligheid, gezondheid en respectvolle omgang 

HOOFDSTUK 2: LEDEN
Artikel 3. Lidmaatschap algemeen
Artikel 4. Leden met bijzondere kwalificaties
Artikel 5. Ereleden en Leden van Verdienste
Artikel 6. Introductie
Artikel 7. Verplichtingen van leden
Artikel 8. Schorsing en sancties

HOOFDSTUK 3: BESTUUR
Artikel 9. Algemeen
Artikel 10. Bevoegdheden en taken
Artikel 11. Bestuursvergaderingen
Artikel 12. Verenigingsdocumenten

HOOFDSTUK 4: ORGANISATIE
Artikel 13. Commissies en Coördinatoren

HOOFDSTUK 5: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Algemene Vergadering (AV)
Artikel 15. Kascommissie
Artikel 16. Financiële middelen

HOOFDSTUK 6: MATERIAAL, HAVEN EN TERREIN
Artikel 17. Botengebruik
Artikel 18. Botenwagens
Artikel 19. Schade
Artikel 20. Coachboten
Artikel 21. Haven en Jollenveld
Artikel 22. Parkeerterrein

HOOFDSTUK 7: HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR)
Artikel 23. Vaststelling HR

BIJLAGE 1: VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

BIJLAGE 2: CONTINUÏTEITSCOMMISSIE

Huishoudelijk Reglement BWV de Eem

TOELICHTINGEN

Toelichting bij het Huishoudelijk Reglement (HR)
In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is – in aanvulling op de statuten – vastgelegd wat de belangrijkste rechten en plichten van de leden, het bestuur -en haar commissies – en de Algemene Vergadering (AV) zijn, hoe verantwoordelijkheden worden vastgesteld en hoe de vereniging op hoofdlijnen is georganiseerd. Het HR heeft twee bijlagen (Vertrouwenscontactpersoon en Continuïteitscommissie). Het HR en de bijlagen worden vastgesteld in de AV, zie Hoofdstuk 7.

Toelichting op de organisatie
De vereniging stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid door de individuele leden en commissies. Daarnaast biedt het bestuur de individuele leden en commissies een zo groot mogelijke ruimte voor eigen besluitvorming en initiatief. Het bestuur draagt zorg voor een open en veilig klimaat waarin gesport kan worden en waarin de commissies en coördinatoren hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren.

Elk bestuurslid onderhoudt contact met een aantal commissies en coördinatoren zoals is vastgelegd in het BWV-Organisatieschema (Verenigingsdocument, zie Hoofdstuk 3, artikel 12). Elke commissie en/of coördinator stemt uitgaven af met de penningmeester, op basis van de in de AV vastgestelde begroting.
Het BWV-Organisatieschema is de basis voor de dagelijkse gang van zaken.

Toelichting op de transparantie
De vereniging wil zo transparant mogelijk georganiseerd zijn. Het besloten gedeelte van de website is het hart van de transparantie, waarin procedures en afspraken zijn opgenomen, die voor leden van belang (kunnen) zijn. Zie Verenigingsdocumenten – Hoofdstuk 3, artikel 12.

Toelichting op de communicatie
De belangrijkste communicatiekanalen zijn:
1. de periodieke Actueem (o.a. agenda, oproepen, bestuurszaken, verslagen van activiteiten)
2. de zo actueel mogelijke website (o.a. officiële stukken, agenda, organisatie, ledeninformatie, instructiekaarten)
3. de zo min mogelijk gebruikte email (urgente mededelingen)

HOOFDSTUK 1: Algemeen

Artikel 1. Doelen
De vereniging wil “het bevorderen van roeien en zeilen door de leden” bereiken door:
1. het werven en opleiden van nieuwe leden en instructeurs
2. het verwerven en in stand houden van een vloot
3. Het realiseren en onderhouden van een accommodatie
4. het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en tochten
5. het bevorderen van de sociale band tussen de leden
6. het lidmaatschap van relevante bonden en organisaties, waaronder de KNRB (roeien) en het Watersportverbond (zeilen)

Artikel 2. Sociale veiligheid, gezondheid en respectvolle omgang
1. Binnen de vereniging zijn sociale veiligheid en welzijn van leden, coaches, instructeurs en anderen verbonden aan de vereniging van groot belang. Een cruciaal aspect van welzijn is respectvolle omgangsvormen en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle leden, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen.
2. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan seksuele en elke andere vorm van ongewenste omgangsvormen, en iedere vorm van discriminatie. De vereniging spant zich in dergelijke gedragingen te voorkomen en tegen te gaan.
Zie Bijlage 1: Vertrouwenscontactpersoon.

HOOFDSTUK 2: Leden

Artikel 3. Lidmaatschap algemeen
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor (het restant van) het verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij het is opgezegd uiterlijk één maand voor aanvang van het volgende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
2. Naast gewone leden kent de vereniging leden met bijzondere kwalificaties. Aan deze kwalificaties kunnen andere rechten en/of verplichtingen zijn verbonden. Deze worden in de artikelen drie en vier nader omschreven. Of een lid aan de bijzondere kwalificaties voldoet, wordt getoetst aan de situatie bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens telkens per aanvang van het volgende verenigingsjaar. Is dat het geval, dan geldt dit lidmaatschap met bijzondere kwalificaties gedurende (het restant van) het betreffende verenigingsjaar.
3. Bij aanvang van het lidmaatschap brengt de vereniging, tenzij in artikel 3 of 4 anders vermeld, entreegeld in rekening. Indien een voormalig lid binnen vijf jaar na einde lidmaatschap opnieuw lid wordt, brengt de vereniging echter geen entreegeld in rekening, mits het voormalige lid zich hierop beroept en dat onderbouwt.
4. Leden van de vereniging moeten kunnen zwemmen en dienen dat voor aanvang van het lidmaatschap ook schriftelijk te verklaren.

Artikel 4. Leden met bijzondere kwalificaties
1. Aspirant-leden
Aspirant-leden melden zich eerst aan en hebben vervolgens recht op een proefperiode van enkele lessen, waarna ze de keuze maken om lid te blijven of van het lidmaatschap af te zien. In het laatste geval wordt alleen het entreegeld in rekening gebracht.
Indien een aspirant lid niet direct aan de lessen kan deelnemen, wordt hij op een wachtlijst geplaatst.
2. Juniorleden
Juniorleden dienen aan het begin van het verenigingsjaar een minimale leeftijd van 10 jaar te hebben, tenzij het bestuur anders beslist. Juniorleden betalen een aangepaste contributie en zijn bij aanvang lidmaatschap geen entreegeld verschuldigd. Het juniorlidmaatschap eindigt in het jaar na het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
3. Studentleden
Studentleden zijn leden die de leeftijd van zevenentwintig jaar nog niet hebben bereikt en die blijkens een collegekaart of vergelijkbaar document ingeschreven staan bij een instelling voor dagonderwijs in Nederland. Studentleden betalen een aangepaste contributie en zijn bij aanvang lidmaatschap geen entreegeld verschuldigd.
4. Passieve leden
Passieve leden maken geen gebruik van de materialen van de vereniging, maar willen wel als lid betrokken zijn. Passieve leden betalen een aangepaste contributie en zijn bij aanvang lidmaatschap geen entreegeld verschuldigd.
5. Gastleden
Het bestuur kan een gastlidmaatschap toekennen aan personen die lid zijn van een andere roei- of zeilvereniging en via die vereniging geregistreerd zijn bij de KNRB of het Watersportverbond.
Gastleden mogen naar bekwaamheid, ter beoordeling door of namens de Commissaris Sport, gebruik maken van de materialen van de vereniging.
Gastleden betalen, omdat de verplichte afdrachten aan de bond(en) niet van toepassing zijn, een aangepaste contributie en bij aanvang van hun lidmaatschap geen entreegeld. De rechten en plichten van gastleden zijn gelijk aan die van de gewone leden.

Artikel 5. Ereleden en Leden van Verdienste
1. De AV kan een lid, op voordracht van het bestuur of ten minste tien procent van de leden, benoemen tot Lid van Verdienste. Jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden, zwaarte van de functie, meerwaarde en voorbeeldfunctie in de vereniging kunnen reden zijn voor een voordracht tot Lid van Verdienste.
2. De AV kan een lid, op voordracht van het bestuur, benoemen tot Erelid. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het Lid van Verdienste, maar er dient tevens sprake te zijn van uitzonderlijke meerwaarde voor de vereniging en uitstraling naar buiten.
3. Aan beide benoemingen is de uitreiking van een Erepenning verbonden.
4. Het bestuur kan besluiten om een lid een Erepenning te geven, zonder benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste.

Artikel 6. Introductie
1. Leden hebben recht op het meenemen van een introducé. Aan de introductie kunnen kosten verbonden zijn, bijvoorbeeld bij evenementen.
2. Het lid meldt de introducé per e-mail aan bij de Commissaris Sport.
3. Een introducé mag naar bekwaamheid, ter beoordeling door of namens de Commissaris Sport, gebruik maken van de materialen van de vereniging, doch uitsluitend in aanwezigheid van en onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid.
4. Het bestuur kan het recht op het meenemen van een introducé beperken.
5. Iemand kan niet vaker dan driemaal per kalenderjaar voor één dag worden geïntroduceerd.

Artikel 7. Verplichtingen van leden
1. Leden dienen met de grootste zorg om te gaan met het materiaal, het energieverbruik, de gebouwen en de terreinen van de vereniging.
2. Indien een lid schade toebrengt aan de vereniging, die niet door een verzekering van de vereniging is gedekt, is het bestuur bevoegd de schade te verhalen op het betreffende lid.
3. Leden dienen, naar vermogen, bij te dragen aan werkzaamheden zoals bardiensten, onderhoud van gebouw en boten, het geven van instructie en deelname aan commissies.
4. Leden zijn verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van hun ploeggenoten. Zij nemen op eigen gezag en risico deel aan het roeien en zeilen.
5. Roken is op de terreinen, in de boten, op het terras en in het gebouw niet toegestaan.

Artikel 8. Schorsing en sancties
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een bepaalde periode, wanneer het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Gedurende de tijd dat een lid is geschorst, kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging en heeft het lid geen toegang tot het terrein en het gebouw.
2. Overtreding van dit reglement of van andere door het bestuur vastgelegde regels, kan door het bestuur worden bestraft met een berisping of schorsing.
3. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van een schorsing in beroep te gaan. Het bestuur zal hierop binnen één maand reageren. Indien het betreffende lid zich niet kan vinden in de uitspraak, dient het betreffende lid dit binnen één maand aan het bestuur kenbaar te maken, waarna de kwestie op de agenda van de eerstvolgende AV wordt geplaatst.
4. Het bestuur is bevoegd een lid te royeren conform de Statuten in artikel 7, lid 3.

HOOFDSTUK 3: Bestuur

Artikel 9. Algemeen
1. Bestuursleden en leden van commissies en werkgroepen en andere aangestelde functionarissen zijn onbezoldigd en ontvangen geen presentiegelden.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging verzekerd is tegen schades aan eigendommen van de vereniging en (bestuurders)aansprakelijkheid.
3. Het bestuur kan veiligheidsvoorschriften en –adviezen geven maar is niet verantwoordelijk indien deze niet worden opgevolgd.
4. Het bestuur stelt voor de gebruikte applicatie voor verenigingsadministratie een zogenaamde superuser aan, alsmede een tijdelijke vervanger voor het geval van langdurige uitval van de superuser. De superuser heeft alle rechten binnen de applicatie en heeft derhalve een zeer vertrouwelijke functie.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving en draagt een of meer vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan, die door de AV worden benoemd. De contactgegevens van de VCP zijn binnen de vereniging bekend gemaakt via het mededelingenbord en de website. Vanaf de bekendmaking is/zijn VCP voor deze rol beschikbaar voor leden. De voorzitter van de vereniging treedt op als directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de VCP over zijn/hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Van dit Huishoudelijk Reglement is een Bijlage Vertrouwenscontactpersoon onderdeel. Zie Bijlage 1: Vertrouwenscontactpersoon.
6. Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen, waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben, geïnformeerd, zowel slachtoffer(s) als (vermoedelijke) dader(s). Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen. Ook het bestuur kan direct aangifte doen bij de politie.
7. Het bestuur spant zich in tot nakoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de vereniging, alsmede tot het bereiken van de doelen in Artikel 1 van dit HR. Ter ondersteuning kan het bestuur een AVG-functionaris aanstellen met een adviserende rol (Privacy Officer).

Artikel 10. Bevoegdheden en taken
1. Het bestuur bestaat uit vijf leden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris sport en commissaris vereniging.
2. De taken van het bestuur worden onderling verdeeld in lijn met de verantwoordelijkheid van het betreffende bestuurslid en staan vermeld in het BWV-Organisatieschema.
3. De bestuursleden wijzen uit hun midden een of meer vicevoorzitter(s) aan, die bij ontstentenis van de voorzitter zijn taken waarneemt.
4. Elk bestuurslid onderhoudt het contact met een aantal commissies en/of coördinatoren, in lijn met de verantwoordelijkheid van het betreffende bestuurslid, als verwoord in Hoofdstuk 4.

Artikel 11. Bestuursvergaderingen
1. Bestuursvergaderingen worden vermeld in de agenda op de website.
2. Leden kunnen bestuursvergaderingen bijwonen, maar hebben geen spreekrecht.
3. Leden kunnen agendapunten inbrengen, minimaal één week van tevoren, via de secretaris.
4. Notulen van de bestuursvergaderingen worden binnen twee weken na vaststelling in de bestuursvergadering daarop volgend, geplaatst op het besloten deel van de website.

Artikel 12. Verenigingsdocumenten
1. Procedures kunnen worden vastgelegd in een Verenigingsdocument en als zodanig worden geplaatst op het besloten deel van de website.
2. Het bestuur stelt met de betreffende coördinator of commissie het Verenigingsdocument op.
3. Een Verenigingsdocument behoeft geen instemming van de AV.
4. De AV kan het bestuur verzoeken een Verenigingsdocument op te stellen voor door de AV gewenste zaken of procedures.

HOOFDSTUK 4: Organisatie

Artikel 13. Commissies en Coördinatoren
1. De organisatie van de vereniging bestaat uit bestuur, commissies, coördinatoren, ledenpools en werkgroepen. Deze staan vermeld in het BWV-Organisatieschema.
2. Een commissie bestaat (meestal) uit meerdere leden en kiest uit hun midden een voorzitter. De voorzitter onderhoudt het contact met het verantwoordelijke bestuurslid. Leden kunnen zich met vragen en opmerkingen wenden tot de voorzitter of contactpersoon van de betreffende commissie, zoals vermeld in het organisatieschema. De AV wordt jaarlijks geïnformeerd over de gang van zaken van de belangrijkste commissies.
3. Indien een commissie uit slechts één persoon bestaat, is er sprake van een coördinator. De werkwijze in het geval van een coördinator is gelijk aan die van de voorzitter in het vorige lid.
4. Een ledenpool bestaat uit een aantal leden die -op afroep- beschikbaar zijn voor activiteiten voor een commissie en/of een coördinator.
5. Een werkgroep kan op verzoek van het bestuur voor bepaalde, tijdelijke opdrachten worden samengesteld en aangestuurd door het verantwoordelijke bestuurslid. De werkgroep heeft een schriftelijke opdracht en rapporteert aan het verantwoordelijke bestuurslid en/of aan het voltallige bestuur.
6. Enkele commissies en coördinatoren zijn:

a. Roei-Academie – verantwoordelijk voor roei-instructie van leden en opleiding van instructeurs.
b. Zeilcommissie – verantwoordelijk voor zeilinstructie van leden en opleiding van instructeurs.
c. Vlootcoördinator – verantwoordelijk voor het opstellen van het botenplan, aanschaf en onderhoud van de vloot en het aansturen van de betreffende ledenpool (materiaalcommissie).
d. Coördinator Gebouw/Haven/Terrein (GHT) – verantwoordelijk voor opstellen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), het onderhoud van gebouw, haven en terrein en het aansturen van de betreffende ledenpool.
e. Veiligheidscommissie – verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur inzake veiligheid van mens en materiaal.
f. Barcommissie – verantwoordelijk voor inkoop, onderhoud en bezetting van bar en keuken.
g. Jeugdcommissie – verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd.
h. Communicatiecommissie – verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging.
i. Evenementencommissie – verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen.

7. In het BWV-Organisatieschema is vastgelegd welke commissies en/of coördinatoren vallen onder de verantwoordelijkheid van welk bestuurslid. Het schema is gepubliceerd op de website en wordt bij wijzigingen geactualiseerd.

HOOFDSTUK 5: Algemene Vergadering

Artikel 14. Algemene Vergadering (AV)
1. De AV wordt ten minste tweemaal per jaar georganiseerd door het bestuur.
2. Op de agenda van de voorjaarsvergadering staan in elk geval de jaarrekening, de jaarverslagen en eventuele benoemingen.
3. Op de agenda van de najaarsvergadering staan in elk geval de bestuursvisie, de begroting, het botenplan, het MJOP en eventuele benoemingen.
4. De agenda en de bijbehorende stukken worden minimaal veertien dagen van tevoren beschikbaar gesteld aan de leden.

Artikel 15. Kascommissie
1. De commissie zoals bedoeld in de statuten artikel 18 lid 4 bestaat uit twee leden, die worden benoemd door de AV. Daarnaast benoemt de AV twee vervangende leden. Allen zijn minimaal 18 jaar oud.
2. Jaarlijks treedt één lid van de commissie af en wordt zijn plaats ingenomen door één vervangend lid en wordt een nieuw vervangend lid benoemd. Men mag niet meer dan twee achtereenvolgende jaren lid zijn van de kascommissie.

Artikel 16. Financiële middelen
1. Betalingen van leden aan de vereniging vinden, behoudens schenkingen en leningen, plaats op basis van een machtiging tot automatische incasso.
2. De AV stelt de contributie vast, op voordracht van het bestuur. Daarnaast kan de AV andere financiële verplichtingen opleggen.
3. In principe worden financiële bijdragen (jaarlijks) geïndexeerd.
4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen van de vastgestelde contributie afwijken.
5. De contributie wordt via automatische incasso in twee gedeelten geïnd, de eerste helft in januari, de tweede helft in juli. Is er geen actieve machtiging tot automatische incasso, dan betaalt het lid de jaarcontributie ineens.
6. De vereniging genereert tevens inkomsten uit baromzet, verkoop van clubartikelen, verhuur van de Recover, verhuur van boten, evenementen en activiteiten.
7. Het bestuur kan een incassobureau inschakelen als een lid een verschuldigd bedrag langer dan twee maanden na de betaaltermijn onbetaald laat of als de automatische incasso binnen deze periode niet slaagt, doch pas na een betalingsherinnering, aanmaning en laatste aanmaning, waarin de incassoprocedure wordt aangekondigd. De incassokosten zullen, naaste rente en andere schade, geheel worden verhaald op het betreffende lid.
8. In geval van giften, sponsoring en begunstigingen bepaalt het bestuur de bestemming. Als de schenker/sponsor/begunstiger een expliciete bestemming aangeeft, houdt het bestuur daar rekening mee. Deze inkomsten worden door de penningmeester apart verantwoord met naamsvermelding van de geldgever, tenzij deze anders wenst.
9. Door de AV goedgekeurde reserveringen kunnen alleen aan het betreffende doel worden besteed, tenzij de AV op voordracht van het bestuur anders beslist.

HOOFDSTUK 6: Materiaal, haven en terrein

Artikel 17. Botengebruik
1. Het gebruik van een boot is slechts toegestaan als men in het bezit is van de daarvoor vereiste bevoegdheden/vaardigheden of daartoe instructie krijgt en pas na afschrijving in het boten reserverings systeem (BRS).
2. Alle materiaal moet zorgvuldig gebruikt en verzorgd worden zoals omschreven op de website en instructiekaarten.
3. De toestemming om in beschermde boten te mogen roeien is vastgelegd in een Verenigingsdocument.
4. Indien het weer of andere bijzondere omstandigheden dit vereisen, kan een vaarverbod worden ingesteld door het bestuur.

Artikel 18. Botenwagens
1. De botenwagens zijn beschikbaar voor evenementen die door of voor leden van de vereniging worden georganiseerd. Een botenwagen moet voor gebruik worden afgeschreven in het BRS.
2. Het rijden met de botenwagens is alleen toegestaan wanneer de rijbevoegdheid van het lid en de auto voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 19. Schade
1. Schade aan het materiaal wordt in principe gedekt door de verzekering van de vereniging. Het eigen risico op grond van de polis wordt door de vereniging gedragen als het schade betreft, die is ontstaan op de Eem, op het Eemmeer (zeilboten) of tijdens een tocht die door de vereniging of door de KNRB is georganiseerd. Is schade ontstaan bij een tocht die op persoonlijke titel is ondernomen, dan is het eigen risico voor rekening van de deelnemer(s).
2. Schades, veroorzaakt door grove nalatigheid, zulks ter beoordeling van het bestuur, kunnen geheel of gedeeltelijk op de veroorzaker(s) worden verhaald.

Artikel 20. Coachboten
1. Coachboten zijn bedoeld voor instructie en coaching en moeten worden afgeschreven in het BRS.
2. Leden die coachen of instructie geven aan roeiers of zeilers mogen de coachboten gebruiken om roeiers of zeilers te begeleiden, mits zij voor gebruik gekwalificeerd zijn, zoals vastgelegd in een Verenigingsdocument.

Artikel 21. Haven en Jollenveld
1. De boxen in de haven zijn bestemd voor boten van de vereniging.
2. De zeilsteiger is bestemd voor het op- en aftuigen van zeilboten.
3. Het Jollenveld is bestemd voor (winter)stalling van (zeil)boten en of andere materialen van de vereniging.
4. De op het terrein aanwezige kraanbaan is uitsluitend bestemd voor het in en uit het water halen van boten van de vereniging. Het in- en uithalen van boten geschiedt onder toezicht van de voorzitter van de zeilcommissie. De kraan mag niet worden gebruikt voor boten waarvan het gewicht de maximale bedrijfslast (zoals op de kraan vermeld) te boven gaat.

Artikel 22. Parkeerterrein
1. Auto’s moeten op het parkeerterrein worden geparkeerd zodanig dat de buren vrije toegang houden tot hun percelen.
2. Indien de toegang tot perceel August Janssenweg nr. 44 door auto’s of anderszins wordt belemmerd, kan de vereniging per auto en per overtreding een boete krijgen. Deze boete zal worden verhaald op de eigenaar(s) of gebruiker(s) van betrokken auto’s c.q. bij de veroorzakers van de belemmering.
3. De toegang tot het Jollenveld moet te allen tijde worden vrijgehouden.
4. De maximum snelheid op de August Janssenweg vanaf de bebouwing bedraagt 15 km.
5. Fietsen en andere vervoermiddelen moeten zodanig geplaatst worden dat zij geen overlast veroorzaken.

HOOFDSTUK 7: Huishoudelijk Reglement

Artikel 23. Vaststelling HR
1. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld in de AV en voorzien van datum en handtekeningen van voorzitter en secretaris.
2. Wijzigingen van het HR vereisen goedkeuring van de AV.
3. Toelichting en bijlagen zijn onderdeel van het HR.
4. Verenigingsdocumenten (Hoofdstuk 3, artikel 12) zijn geen onderdeel van het HR.

BIJLAGE 1: Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
1. De VCP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De VCP houdt rekening met de belangen van het desbetreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding.
2. De taken van de VCP zijn:

– een luisterend oor bieden;
– samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat eraan te doen is;
– zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld door een gesprek te faciliteren;
– adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur;
– nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden;
– eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
– nazorg geven.

Verantwoording
1. Het bestuur overlegt eenmaal per jaar met de VCP over de algemene ervaringen en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.
2. Het bestuur informeert de AV jaarlijks over de stand van zaken en over eventueel te wijzigen beleid.

BIJLAGE 2: Continuïteitscommissie

1.De continuïteitscommissie heeft als doel om in de continuïteit van de vereniging te voorzien, indien sprake is van ontstentenis van het complete ‘reguliere’ bestuur. De commissie voorziet in deze continuïteit door tijdelijk als bestuur te gaan fungeren.
2. Redenen voor ontstentenis kunnen zijn:

a. collectief aftreden van het bestuur, bijvoorbeeld vanwege onenigheid in het bestuur of vanwege verschil van inzicht met de AV;
b. langdurige onbereikbaarheid, ziekte of erger van alle leden van het bestuur.

3. In geval van twijfel over de vraag of er sprake is van ontstentenis van het gehele bestuur bepaalt de continuïteitscommissie zelf of zij in functie treedt. Als hierover onenigheid bestaat wordt de kwestie van al of niet ontstentenis voorgelegd aan een op verzoek van de commissie samen te roepen AV. Als de onenigheid hierover niet via de AV valt op te lossen dan wordt deze kwestie voorgelegd aan de rechter in Utrecht.
4. Als de commissie als bestuur fungeert heeft zij drie taken:

a. Het belang van de vereniging en haar leden in lopende zaken behartigen;
b. Een nieuw bestuur formeren en voordragen aan de AV;
c. Verder alles te doen dat de commissie nuttig acht voor de vereniging. De commissie opereert niet langer dan nodig als bestuur.

5. Op het moment dat de continuïteitscommissie de functie van bestuur op zich neemt heeft zij alle rechten en plichten als van een gewoon bestuur. Dat betekent: inschrijving als bestuurder bij de KvK en toegang hebben tot de banktegoeden van de vereniging.
6. De leden van de commissie (dan bestuur zijnde) bepalen onderling de verdeling van verantwoordelijkheden zoals voorzitterschap, financiële en juridische zaken. Indien nodig (denk aan beperkte beschikbaarheid van de commissieleden [dan bestuur zijnde] of aan benodigde specialistische kennis en ervaring) kan de commissie – als zij bestuur geworden is – maximaal twee andere personen benoemen als medebestuurslid.
7. De leden van de commissie worden – in het algemeen op voordracht van het bestuur – verkozen door de AV. Leden van de commissie hebben bij voorkeur bestuurlijke kennis van en ervaring met de vereniging waarbij zij enige afstand hebben van de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.
8. De termijn van benoeming is drie jaar met een eenmalige automatische verlenging. Een lid kan zich tussentijds of op het moment van automatische verlenging terugtrekken.
9. De leden van de commissie worden gevrijwaard van persoonlijke aansprakelijkheid voor zaken van de vereniging die aan het in bestuursfunctie treden voorafgaan. Voor de periode dat de commissie in functie is geldt de (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering zoals de vereniging die heeft gesloten.