Statuten

Statutenwijziging BWV de Eem op 29 maart 2023

Heden, negen en twintig maart tweeduizend drie en twintig, verschenen voor mij, mr. Aeilko Karelse, notaris gevestigd te Baarn:

a. de heer … Kranendonk [red.: Bert],….. [red.: niet alle persoonlijke informatie wordt hier genoemd. Lees de notariële actie voor de complete versie.]
b. de heer … Mariën [red.: Roel], …… [red.: niet alle persoonlijke informatie wordt hier genoemd. Lees de notariële actie voor de complete versie.] ,

handelend als voorzitter respectievelijk penningmeester van de vereniging: BAARNSE WATERSPORTVERENIGING ”DE EEM”, statutair gevestigd te Baarn, kantoorhoudende te 3742 RX Baarn, August Janssenweg 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506150, en op deze wijze vermelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 4 van haar statuten;
deze vereniging hierna te noemen: de vereniging.
De comparanten, handelend zoals omschreven, verklaarden het volgende:
1. De algemene vergadering van de vereniging heeft, overeenkomstig het in artikel 16 van haar statuten daaromtrent bepaalde, op drie en twintig maart tweeduizend drie en twintig mede in verband met een eerdere vergadering op acht maart tweeduizend drie en twintig besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen.
2. De vereniging is opgericht op twintig maart negentienhonderd drie en twintig.
3. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst algeheel gewijzigd bij akte op twintig april tweeduizend twaalf verleden voor mr. J.F.G. Ligthart, notaris
te Baarn.
4. De vereniging is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 40506150.
5. Van bedoeld besluit van de algemene vergadering van de vereniging blijkt uit het aan deze akte te hechten exemplaar van (het uittreksel uit) de notulen van
de vermelde vergadering.
De comparanten, handelend zoals hiervoor omschreven, verklaarden als uitvoering van wat hiervoor is omschreven, dat de bestaande tekst van de statuten van de vereniging met ingang van heden komt te vervallen en wordt vervangen door nieuwe artikelen, luidend:

Statuten BWV de Eem

vastgesteld in de algemene ledenvergaderingen van 8 maart 2023 en 23 maart 2023  en verleden met notariële akte op 29 maart 2023.

[Red: Zie hierboven de beschrijving van de statutenwijziging]

Inhoud van de statuten per 29 maart 2023

Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Baarnse Watersportvereniging “de Eem” (verkorte naam: BWV de Eem) en is opgericht op twintig maart negentienhonderd drieëntwintig.

Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarn.

Doel
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel de roei- en zeilsport te bevorderen en haar leden in de gelegenheid te stellen deze op het door ieder gewenst niveau te beoefenen.

Organen
Artikel 4
1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering en ook alle overige personen en commissies die op grond van de statuten door het bestuur zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door het bestuur beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. De vereniging kent daarnaast in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 18 lid 4, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 13 lid 8 en artikel 16 lid 2.
3. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 van dit artikel bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Leden
Artikel 5

1. De vereniging kent (onder meer) leden, junior-leden, passieve leden, ereleden en leden van verdienste.
2. Juniorleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar. Een lidmaatschapsaanvraag door een minderjarige behoeft de instemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van dit kandidaat-lid.
3. Passieve leden zijn zij die als lid of junior-lid aan de secretaris te kennen hebben gegeven de vereniging te willen steunen, zonder gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging.
4. Leden die zich tegenover de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering worden benoemd tot erelid of lid van verdienste. Nadere regelen hieromtrent zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
5. Het bestuur houdt registers bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Deze registers zijn voor de leden toegankelijk.

Toelating
Artikel 6

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur en/of bij reglement.
2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur zal jaarlijks aan de bonden waarvan de vereniging lid is opgave doen welke leden de roei- en/of de zeilsport beoefenen. Lid van de vereniging in de zin van dit artikel is iedereen die of stemrecht heeft, of gerechtigd is tot het gebruik van het botenmateriaal van de vereniging. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de bond die van toepassing is.

Einde van lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt;

a) door de dood van het lid
b) door de opzegging door het lid;
c) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, met inachtneming van het Burgerlijk Wetboek.
d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Zowel in geval van opzegging door het bestuur, als in geval van ontzetting uit het lidmaatschap, stelt het bestuur het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis. Dat moet met opgave van de redenen. Het betrokken lid heeft het recht binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en in afwachting van het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

Begunstigers
Artikel 8
Begunstigers zijn zij, die de vereniging geldelijk steunen. Zij zijn geen leden in de zin van de wet.

Rechten van leden
Artikel 9
Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

Jaarlijkse bijdragen leden
Artikel 10
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
2. Ereleden zijn van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
5. Het bestuur is bevoegd leden – voor wie zij dat wenselijk of noodzakelijk acht– te binden aan statuten en reglementen van de bonden en/of verenigingen die betrekking hebben op het beoefenen en bevorderen van de watersport.

Overige verplichtingen leden
Artikel 11
De leden zijn verplicht:
a. de statuten, het huishoudelijk reglement van de vereniging en ook de besluiten van het bestuur of de algemene vergadering van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. de overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien of die de vereniging in naam van haar leden aangaat te aanvaarden en na te komen;
d. zich, naar ieders individuele mogelijkheden, ook actief in te zetten binnen de vereniging.

Verplichtingen rond doping, matchfixing en sexuele intimidatie
Artikel 12
1. De leden van de vereniging zijn verplicht om:

a. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement), het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) in het geval van roeiers, het tuchtreglement van het Watersportverbond in het geval van zeilers, het reglement Matchfixing en het reglement Seksuele Intimidatie van de Stichting Instituut Sportrecht-spraak (ISR) zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden en waaronder begrepen is de wijze waarop beroep kan worden aangetekend tegen een uitspraak in eerste instantie, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om – indien vereist – aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen; [Red. zie onderaan deze pagina de links naar deze onderdelen.]
b. in geval van (verdenking van een) overtreding van de in lid 1a genoemde reglementen te allen tijde en zonder voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen van deze reglementen, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB en het Watersportverbond, te aanvaarden; [Red. zie onderaan deze pagina de links naar deze onderdelen.]
c. de sancties, die op grond van de in lid 1a genoemde reglementen aan hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en,
d. te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap.

2. De op grond van de in lid 1a genoemde reglementen aan een lid van de vereniging opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de vereniging.

Bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur bestaat uit een oneven, door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit de leden.
2. De benoeming van de bestuursleden gebeurt op basis van één of meer bindende voordrachten.
Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering vermeld. De voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht gedaan of besluit de algemene vergadering aan voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. Alsdan is het bepaalde in artikel 22 lid 5 en 6 van toepassing.
5. Als er meer dan één bindende voordracht is, gebeurt de benoeming uit die voordrachten. Indien er meerdere kandidaten zijn voor eenzelfde vacature dan wordt die kandidaat tot bestuurslid benoemd die de meeste van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken de stemmen tussen alle kandidaten, dan beslist het lot.
6. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:

a. het lidmaatschap van de kascommissie;
b. het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.

7. Als het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of bij ten minste twee door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurslid gelijkgesteld.

Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing
Artikel 14
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een afredend bestuurslid is tweemaal herkiesbaar.
In het rooster van aftreden mogen voorzitter, secretaris of penningmeester niet in hetzelde jaar aftreden.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door overlijden;
b. door ontslag door de algemene vergadering;
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
d. door bedanken.

Bestuursfuncties
Artikel 15
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur kan voor de voorzitter, secretaris en/of penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.

Bestuurstaak, besluitvorming bestuur
Artikel 16

1. Met uitzondering van de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie.
3. Alle besluiten, inclusief de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wenst.
5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste volzin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, als een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
7. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en waarvan de leden door het bestuur worden benoemd, met uitzondering van de leden van de kascommissie en de continuïteitscommissie.
8 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
9. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.
10. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
11. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd. Tegen het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
12. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
13. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging
Artikel 17

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a. het bestuur;
b. of twee bestuursleden tezamen, waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

2. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 18
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, of met een verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de hiervoor bedoelde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. De kosten van bijstand worden (naar redelijkheid) door de vereniging gedragen.
7. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
8. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag en de verklaringen van de kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot décharge. Hieromtrent zal separaat worden besloten.
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende de wettelijke termijn te bewaren. [Red. zie onderaan deze pagina de wettelijke bewaartermijn.]

Algemene vergadering
Artikel 19
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering “de jaarvergadering” gehouden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. In een verenigingsjaar komen in een algemene vergadering in elk geval aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de kascommissie;
b. de benoeming van de leden van de kascommissie en de continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. vaststelling van de begroting met daarbij vaststelling van de contributie en andere bijdragen;
e. vaststelling van overige verplichtingen van leden;
f. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een lokaal veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 20
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging.
Een geschorst lid of een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de vergadering.
3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan vier andere leden vertegenwoordigen.
5. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.
6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
7. Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De leden worden tot uiterlijk tweeënzeventig uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
8. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Voorzitterschap en notulen
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf uit de aanwezige leden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen door een daartoe aan te wijzen persoon een proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 22
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Als bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. Als bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dat vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen altijd geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen. Dit geldt voor alle aan de orde komende onderwerpen (dus ook een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding) en al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze gebeurd of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit, niet in acht genomen.

Bijeenroepen algemene vergadering
Artikel 23
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk per gewone post of digitaal aan de (e-mail)adressen van de leden, gezinsleden, jeugdleden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 lid 2. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Het bestuur kan in -naar zijn oordeel- spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 24.
3. Bij de oproeping wordt ook vermeld of er door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel kan worden genomen aan de vergadering en/of er
eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Statutenwijziging
Artikel 24
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Degenen die de oproep voor de algemene vergadering met als agenda een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, op een geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen danwel op de website van de vereniging te plaatsen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 25
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden. Deze zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Reglementen
Artikel 26
1. De algemene vergadering kan reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

[Red: Hieronder volgt de slotverklaring en slottekst van de notariële actie in verband met de statutenwijziging per 29 maart 2023]

[Red: Hierboven staan de statuten beschreven. Hier volgt de slotverklaring en slottekst van de notariële actie in verband met de statutenwijziging per 29 maart 2023]

Slotverklaring
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden tenslotte dat het huidige verenigings- en boekjaar van de vereniging welke is aangevangen op een april tweeduizend twee en twintig wordt verlengd en eindigt op een en dertig december tweeduizend drie en twintig.
Slottekst akte
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarn op de datum zoals in het begin van deze akte is vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparanten door mij, notaris, zijn zij waar nodig gewezen op de gevolgen uit de inhoud van deze akte voortvloeiend, waarna zij eenparig hebben verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen alsmede met beperkte voorlezing van deze akte; daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. [Volgt ondertekening]

[Red: Hierboven eindigt de notariële acte. Hier volgen de links naar websites van de onderdelen zoals genoemd in het artikel 12 en de wettelijke bewaartermijn zoals genoemd in artikel 18.:

Verplichtingen rond doping, matchfixing en sexuele intimidatie
Artikel 12
1. De leden van de vereniging zijn verplicht om:

a. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement), het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) in het geval van roeiers, het tuchtreglement van het Watersportverbond in het geval van zeilers, het reglement Matchfixing en het reglement Seksuele Intimidatie van de Stichting Instituut Sportrecht-spraak (ISR) zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden en waaronder begrepen is de wijze waarop beroep kan worden aangetekend tegen een uitspraak in eerste instantie, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om – indien vereist – aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen; [Red. zie onderaan deze pagina de links naar deze onderdelen.]
b. in geval van (verdenking van een) overtreding van de in lid 1a genoemde reglementen te allen tijde en zonder voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen van deze reglementen, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB en het Watersportverbond, te aanvaarden; [Red. zie onderaan deze pagina de links naar deze onderdelen.]

» het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) van de ISR (Stichting Instituut Sportrechtspraak)

» het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB)

» het tuchtreglement van het Watersportverbond

» het reglement Matchfixing van de ISR (Stichting Instituut Sportrechtspraak)

» het reglement Seksuele Intimidatie van de ISR (Stichting Instituut Sportrechtspraak)

» de statuten van de KNRB

» de statuten van het Watersportverbond (KNWV)

Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 18
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, of met een verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de hiervoor bedoelde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

Wettelijke bewaartermijn: Je moet de administratie minimaal 7 jaar bewaren. Gegevens die betrekking hebben op onroerend goed zoals bedrijfspanden moet je zelfs 10 jaar bewaren. [Bron: Belastingdienst, mei 2023]