Vertrouwenscontactpersoon

Alles over de VCP bij De Eem

Zoek contact met de VCP als je je niet veilig voelt binnen de club.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) vormt voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van onze vereniging het centrale aanspreekpunt voor zaken die gaan over de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, opdat het leuk én veilig is en blijft binnen de vereniging.

» Lees verder over de functie, rol en taken van de VCP.

De vertrouwenscontactpersoon van BWV de Eem is Petra Mallant.

» Je kunt Petra per mail bereiken via petra.vcpdeeem@ziggo.nl. Na jouw bericht neemt ze snel contact met je op.

» Lees verder over de functie, rol en taken van de VCP.

De vertrouwenscontactpersoon vormt voor alle personen binnen onze vereniging het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Zo adviseert en stimuleert zij onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen opdat grensoverschrijdend gedrag, maar ook andere onveilige situaties, zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

» Lees verder over de functie, rol en taken van de VCP.

Je kunt altijd bij de VCP terecht als je vragen hebt over, of te maken hebt met gedrag van personen binnen de vereniging waar je last van hebt of over grenzen vindt gaan.

» Lees verder bij Wanneer kan ik bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?

» Je kunt VCP Petra Mallant per mail bereiken via petra.vcpdeeem@ziggo.nl. Na jouw bericht neemt ze snel contact met je op.

Vertrouwenscontactpersoon (artikel 44 t/m 46 van het Huishoudelijk reglement)

De Vertrouwenscontactpersoon ongewenste omgangsvormen (VCP), zo mogelijk een arts, kan door elk lid worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur van de vereniging wordt zijn/haar naam bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van de vereniging.

De VCP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De VCP houdt rekening met de belangen van het desbetreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De VCP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om.

De taken van de VCP zijn:

  • hulpverlening aan de klager/klaagster; – samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is; – zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling;
  • adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur;
  • nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden;
  • eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • nazorg geven.

Vanaf het moment dat een lid een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. De vereniging hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende maatregelen, in het zwaarste geval ontzetting uit het lidmaatschap.

Het bestuur overlegt eenmaal per jaar met de VCP(en) over zijn/hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene Vergadering jaarlijks over de stand van zaken en over eventueel te wijzigen beleid. De Algemene Vergadering bepaalt welke soort besluiten zij wenst te nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren.

» Voor alle informatie over veiligheid ga je naar Veiligheid.

Petra Mallant
VERTROUWENSCONTACTPERSOON


Petra vormt voor de leden,
de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van onze vereniging het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is
en blijft.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon en hoe kan ik diegene bereiken?

De vertrouwenscontactpersoon van BWV de Eem is Petra Mallant. Petra heeft geruime tijd bij onze vereniging geroeid en is goed bekend met onze cultuur. Zij is jurist en mediator en heeft in verband met haar werk vaker te maken met het omgaan met vertrouwelijke informatie. Ze heeft deelgenomen aan een scholingsdag van het NOC*NSF.

» Je kunt Petra per email bereiken via
petra.vcpdeeem@ziggo.nl. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Baarnse Watersport Vereniging de Eem wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn of haar hobby kan uitoefenen en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is één van de redenen waarom de Algemene Vergadering een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft aangesteld.
Zij vormt voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van onze vereniging het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Zo adviseert en stimuleert zij onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag, maar ook andere onveilige situaties, zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Indien je ideeën hebt hoe problemen voorkomen kunnen worden, kun je deze aan haar voorleggen.

Wanneer kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

• pesten en gepest worden;
• machtsmisbruik en verbale agressie;
• het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, verbale agressie en ongewenste intimiteiten. De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of ander gedrag dat je als onprettig ervaart;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team;
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is. Een voorbeeld kan zijn het wel of niet in de kleedkamer zijn als er gedoucht wordt;
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag;
• of je vraag bij de VCP op de juiste plaats is.

Je kunt ook bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon als je een melding hebt gemaakt?

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. Zij zal jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden of advies gevraagd moet worden zal zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken wie dat kan doen of waar dat kan plaatsvinden.

Bij het laatste contact bespreekt de vertrouwenscontactpersoon met jou op welke manier jouw vraag in haar jaarlijkse rapportage opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.
Er is één uitzondering op de vertrouwelijkheid van het gesprek, namelijk als de veiligheid van één of meerdere van onze leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit. Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de veiligheid van de leden, dient het bestuur door de vertrouwenscontactpersoon hierover geïnformeerd te worden. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden.

Rapportage en protocol

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van BWV de Eem. Bij het afsluiten van het verenigingsjaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Door de sportkoepel NOC*NSF is een protocol voor een vertrouwens(contact)-persoon opgesteld.

» Dit protocol heet: Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie. (opent in een nieuw tabblad)

Liever contact met iemand van (verder) buiten de vereniging?

Als je jouw verhaal liever kwijt wil aan iemand die ver(der) weg staat van onze vereniging, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het NOC*NSF ‘meldpunt seksuele intimidatie in de sport’. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.

Het nummer van het NOC*NSF meldpunt is 0900 202 55 90 (0,10 euro per minuut).

» Zie voor meer informatie ook bij Centrum Veilige Sport. (opent in een nieuw tabblad)