Vertrouwenscontactpersoon

INLEIDING

Onze Baarnse Watersport Vereniging De Eem wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn of haar hobby kan uitoefenen en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is één van de redenen waarom de ledenvergadering een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft aangesteld.

Zij vormt voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van onze vereniging het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Zo adviseert en stimuleert zij onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag, maar ook andere onveilige situaties, zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Indien je ideeën hebt hoe problemen voorkomen kunnen worden, kun je deze aan haar voorleggen.

Je kunt ook bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VCP?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden,
  • machtsmisbruik en verbale agressie,
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft,
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als er gedoucht wordt),
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,
  • of je vraag bij de VCP op de juiste plaats is.

Als je jouw verhaal liever kwijt wil aan iemand buiten onze vereniging, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het NOC*NSF ‘meldpunt seksuele intimidatie in de sport’. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.

Het nummer is 0900 202 55 90 (0,10 euro per minuut). https://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact 

WAT DOET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. Zij zal jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doet zij niet zelf) of advies gevraagd moet worden zal zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken wie dat kan doen of waar dat kan plaatsvinden.

Bij het laatste contact bespreekt de vertrouwenscontactpersoon met jou op welke manier jouw vraag in haar jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.
Er is één uitzondering op de vertrouwelijkheid van het gesprek, namelijk als de veiligheid van één of meerdere van onze leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit. Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de veiligheid van de leden, dient hij door de vertrouwenscontactpersoon hierover geïnformeerd te worden. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden.

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

De vertrouwenscontactpersoon van BWV De Eem is Petra Mallant. Petra roeit zelf ook bij onze vereniging. Zij is jurist en mediator en heeft in verband met haar werk vaker te maken met het omgaan van vertrouwelijke informatie. Tot slot heeft zij deelgenomen aan een scholingsdag van het NOC*NSF.

Je kunt haar per mail bereiken via petra.vcpdeeem@ziggo.nl. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Door de sportkoepel NOC*NSF is een protocol voor een vertrouwens(contact)-persoon opgesteld.

RAPPORTAGE EN PROTOCOL

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van JBWV de Eem. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie